Предназначено за Индиго

 Чрез Анатолий Мелниченко

 Това е написано за всички, но е предназначено за Децата Индиго, за децата, родени в периода между 1988 и 2002 година. Точно в този период се роди преобладаващият брой такива деца. Разбира се деца Индиго са се раждали и преди 1988 г. и след 2002 г. Във връзка с това, за по-пълно разбиране на написаното, моля Ви прочетете книгата на Ли Карол „Децата Индиго”. Не съм загрижен за това, че написаното може да звучи фантастично, не съм загрижен за това как ще го възприемете и какво ще си помислете за мен. Това повествование трябва да бъде прочетено от всяко дете Индиго! То е предназначено за Индиго и те ще го разберат!!! Това не е ръководство за действие. Тези знания са ни дадени от нашите Учители за правилно възприемане на това, което става в света, в Духовния свят на нашето човешко съобщество в началото на Новата Епоха. Аз съм уверен, че тези, за които е предназначена тази информация, ще я намерят, прочетат и разберат. И тя ще им помогне в тяхното „проявление”, в придобиването на истинска „сила и възможности” за изпълнението на грандиозната задача, която днес тези все още деца трябва да изпълнят на планетата Земя. Според сведенията, дадени от авторите на книгата „Децата Индиго”, на Земята във всички страни и континенти, в много много семейства приблизително от втората половина на 80-те години на миналото столетие са започнали да се раждат „странни деца”. Признаците, които ги отличават от децата раждащи се по-рано, във всички други години на изминалите столетия са:

 цвета на аурата;

 родени със знания, по-рано не присъщи в ранна възраст, явно привнесени от духовния свят;

 повишена активност;

 повишена способност за усвояване на знанията, които ги интересуват;

 огромно чувство за самостоятелност;

 целеустременост, несвойствена за деца;

 убеденост себе си, в собствената значимост и изключителност.

 Има още ред признаци, свидетелстващи за особеностите на тези деца, отличаващи ги от привичните, установени стереотипи. Тези деца в периода на своето израстване и развитие поднасят на своите родители, възпитатели, учители, педиатри, психолози такива изненади по въпросите на възпитанието, че всички правила, всички прийоми успешно прилагани преди при работа с деца, са неприложими за тях. Индиго „не се вместват” в рамките на методите и ученията за възпитанието на деца, съществували преди тяхното раждане. На тях не са им необходими никакви рамки. Те не понасят, не могат да разберат измислени, „изсмукани от пръстите” ограничения. В много случаи те не могат да разберат много от устоите и традициите на нашето общество, особено когато тези устои разделят обществото по национални, имуществени и интелектуални признаци. Тяхното участие, съучастие, готовност да окажат на всеки помощ, която е по силите им, няма граници. Те приемат и признават правото на всеки на самоизява, на това „да бъде себе си”. Те много трудно привикват към нашите правила, към правата и задълженията на съобществата, в които са се родили. Ненапразно Ли Карол казва: “Нашите деца не са ни деца”. Тези думи носят Истината. Това е истината, жестоката Истина.

 Краят на 20-ти век е много богат на знания и откровения от Духовния свят. Ние, хората на Земята, човечеството, видимо се приближаваме към някаква граница, при достигането на която и след нея от тези отделни трохички Духовни Знания ще бъдат издигнати, ще възникнат нови, непознати преди, непостижими и недостижими по-рано Закони за по-нататъшния Живот и еволюцията. Действително е така. Индиго не са предвестници на това. Индиго идват на Земята, за да направят Това, за да заложат фундамента на зданието на Новия Свят, на Новата Ера на развитие. Преди да изложим целта на идването на Индиго на Земята е необходимо да се получат нови знания за това какво е Земята, кои са Хората на Земята и изобщо що за явление е това Живота?! Тези Знания сме получавали и по-рано: в различни епохи, в различни краища на Земята, от различни източници. Дойде време да ги съберем в едно и малко да ги разширим. Аз съм благодарен на онези читатели, които проявяват интерес към казаното дотук. Уверен съм, че това повествование ще намери читателите, на което то е нужно като пособие за действие, които то ще накара да се събудят и да разберат кои са те всъщност и защо са дошли в този Свят.

 Предупреждение: този материал не трябва да се чете “на един дъх”. Информацията изложена тук има висока енергетика и голям “капацитет”. За да се избегне “претоварване” четете я на малки “порции” с пълно “осъзнаване” на написаното. Да си пожелаем успех.

 МИРОЗДАНИЕ: Именно Мироздание!!! Защото всичко видимо с очите и оптическите прибори, всичко, което можем да усетим и осъзнаем – всичко това е създадено. Създадено от Бога и неговите най-близки помощници. Мотив за Съ-здаване на Мирозданието е не само всевъзможното проявление на Живота, но и осигуряване на Живота като такъв.

 В безкрайно далечни отминали времена е станало Съ-творението на Живота. Животът е възникнал от Хаоса. Хаосът – това не е състояние на материята, не е състояние на енергията, не е състояние на информацията. Хаосът е НИЩО, в което няма проявено каквото и да е от това, което ни е известно. И това НИЩО превръща в нищо – при контакт – всяка материя, всяка енергия, всяка информация. В това НИЩО като че ли се съдържат частици енергии, но и те не са дори никакъв намек за енергия-материя. Това е липса на каквото и да е и всичко, което съществува, в това НИЩО е способно да се превърне в него, тъй като НИЩОТО като че ли разтваря всичко, което влезе в съприкосновение с него.

 Какво е това Живот? Животът на своето най-първо, най-горно ниво, в най-високото, най-устойчиво свое съществуване е проявен – състои се от енергии. Енергии разнообразни по своето съдържание и състояние. Енергии в най-високо устойчиво състояние на вибрации-колебания. Тези енергии не само носят в себе си енергия, а се явяват едновременно и състояние на информацията. На този най-висок етаж на това, което разбираме под думата Живот, Енергията е Информация, а Информацията е Енергия! Живот на най-горния етаж е състояние на Информацията на енергийното съдържание или е проява на Информация на Енергии от определен диапазон. Думите не достигат. Прочуствайте, моля ви, Това. В самото Начало на Живота – съвсем в началото – е бил Бог. По-точно е да се каже – Бог е Начало на най-първия Живот. Бог е Начало на всякакъв Живот! Бог е проявление на Живота във всякакъв облик, във всякакъв вид, във всеки Свят, във всички Вселени и всички Галактики. Всички Вселени, всички Галактики, всички Звезди и планетни системи, всичко, чак до най-малкия Атом – това е Бог!!! Сложно е за разбиране, НО Е ТАКА!!! Бог никога не е бил сам, в единствено число. Бог винаги е бил и е в “обкръжението” на своите мисли. Защото всяка Мисъл на Бога е Същество, Същност способна на самостоятелно съществуване, живот, развитие и еволюция. Мисълта е Информация, а информацията същевременно е Енергия, която или изчерпва Себе си като постепенно отслабва и се губи, изчерпа своето съдържание, своя енергиен капацитет, своя диапазон на колебания, като затихва и се превръща от най-високата честота във все по-ниски честоти чак до разтваряне в Хаоса. Или – другия път – еволюира, развива се, разгръща-напълва се с родствена Информация-Енергия, която черпи от своето обкръжение, от своята среда и-или като я самовъзпроизвежда – това е всъщност вечният Живот!

 Така, по-такъв начин е възникнало първото общество, обществото на самостоятелните Духовни Същности, индивидите, живите индивиди способни на развитие, на постоянно себеусъвършенстване, на вечна еволюция. Бог като Творец на своите Мисли, Духовните Същности, постоянно има връзка с тях. Те имат свои Монади в Него или Той е окръжен от Техните Монади. Това е както ние строим дом. Той отначало е “вътре в нас”, мислено е проектиран, след това ние го “освобождаваме”, започваме да строим. След това, когато вече съществува сам по себе си, той във всеки момент се намира и в нашите мисли, ние продължаваме да внасяме изменения в него, дострояваме го, променяме планировката, определяме предназначението на стаите, облагородяваме участъка или създаваме селище. Съобществото от Духовни Същности, най-първото по време на образуването, живее вечно. Неговото съществуване е започнало в невъобразимо далечно време. Отделните индивиди, отделните Духовни Същности в своето развитие са достигнали такива възможности, такива обеми информация, такава степен на развитие, че ние не можем да си го представим. Това е наистина съобщество на Богове! И техните творения, техните достижения, техните възможности ние днешните хора не можем да си представим. Най-главното, което е необходимо да се разбере и да се почувства е, че и Те и ние и много подобни на нас – всички Ние живеем в едно невъобразимо безкрайно пространство, образувано-организирано от Хаоса от Бог, от неговото непосредствено влияние. Това Пространство е структурирано от енергията на Бога, енергията на Любовта, енергията на безкрайната Любов. Всички ние, пребивавайки в среда от Енергията на Любовта в пространството на Бога сме способни да живеем вечно, като еволюираме, развиваме се, стремим се към Познание, към достигане на все по-Високи Състояния. Естествено и разбираемо е това, че за времето на съществуване на Съобществата на Духовните Същества-Същности са изработени или Съ-здадени определени Закони за съществуването на това Общество и Средата на тяхното Обитаване, благодарение на които това най-древно Общество е стабилно в своето съществуване, извънредно устойчиво, винаги младо и гарантирано вечно в своето развитие. Нещо повече. Самото съобщество в зората на своето съществуване се е зараждало и възмъжавало, разбира се, в средата на тези, разбиращо се от само себе си, информативни Закони от високо ниво, които същевременно ги е имало и ги има и в днешно време – Енергиите напълващи средата на обитаване. Още веднъж: самата среда за обитаване на Духовните Същности, които са Информация-Енергия, самата среда е енергийно напълнена и Създадена от Закони, които също са Информация-Енергия в определен диапазон. Т.е. цялото необозримо безкрайно пространство е структурирано от Енергията на Любовта на Бога, има свойствата зададени от Енергиите на Законите за съществуване на даденото пространство. А тъй като това пространство е среда на обитаване на Духовни Същества, то естествено и названието на тези Закони е Духовни Закони. Това са най-основните, най-висшите, всеопределящите Закони. Благодарение на тяхното наличие, на тяхната главна, определяща роля във всички процеси, протичащи в сферата на съществуване на Живота е определена и възможността на самия Живот, неговото безкрайно развитие, процъфтяване и Еволюция. Неизмеримо важни са тези Закони, абсолютно недопустимо за всичко Живо, за целия Живот е Тяхното нарушаване. Да се изрази това с думи не е възможно: с никакви думи не може да се изрази какво е това Живот, още повече – какво е това Духовни Закони, благодарение на които съществува Живота. Самият Бог съществува в среда, която е създадена от Духовните Закони. И всички, абсолютно всички проявления на Живота са не подложени на влиянието на Законите, а са възможни!!! – благодарение на Законите, в средата създавана от тях. Ние – Хората, Земята, Слънцето и Слънчевата планетна система – всички ние също живеем в това същото безкрайно пространство, създадено от Бога, от неговата енергия на Любовта. И всяко нарушаване на Духовните Закони от който и да член на Вселенския Духовен Социум, включително и от нас, Хората, създава, именно създава заплаха за съществуването на целия Живот, на всичките му проявления от Атома до Галактиката. Защото днес ние сме Човеци, а утре:

 Мирозданието, т.е. всичко, абсолютно всичко, което е сътворено в сферата на Бога може да се представи във вид на стълбичка:

 атом, атоми;

 клетка от растителния и животинския свят;

 човек, растение, животно;

 Земя, всяка друга Планета;

 Слънце, всяка друга Звезда от планетната система;

 Съзвездие или “семейство” от няколко Звезди;

 Галактика, “семейство” Галактики;

 Духовни Същности и среда на тяхното обитаване.

 Мирозданието може още да се представи във вид на сфери:

 сфера на Бога, най-голяма, безкрайни голяма сфера;

 Галактически сфери, разположени вътре в сферата на Бога;

 във всяка Галактическа сфера има множество сфери на съзвездия, обединени помежду си;

 във всяко Съзвездие са отделните сфери на Звезди от Слънчев тип с планетните системи;

 сфери на планетите от типа на Земята във всяка планетна система;

 Човек (неговият строеж в енергийния Свят е също сфера) в сферата на Земята;

 Живата клетка – физическите тела на човека, всички индивиди и видове флора и фауна се състоят от множество клетки, всяка от които е също сфера;

 Атом, атоми – във всяка отделна клетка са свързани голямо количество атоми, които образуват молекули.

 Защо молекулата не е отделена самостоятелно? Молекулата е сравнително устойчиво съединение на атоми. Животът на отделната молекула сравнен с атомите или клетките е кратък, или молекулата се намира като че ли в сънно състояние, в състояние на бездействие. В клетката молекулите придобиват и живот и функция-задание. Какво е общото в тези стълбички на Мирозданието? Изречението, че ние Хората сме създадени “по образ и подобие Божие” има най-дълбок смисъл и носи изключително правдива информация. Всичко съществуващо в Мирозданието, включително Бог и неговата среда, се състои от сфери образувани от Ядро и среда, в която Ядрото съществува, функционира, проявява се, която то организира, осигурява нейното съществуване, развитие и еволюция. Всичко в Мирозданието е ЖИВО!!! Всичко – от атома до Галaктиките, до Духовните Същности е Живот в различни негови проявления. Всичко живее, развива се, еволюира или затихва, върви по пътя на инволюцията.

 Защо казваме, че всичко съществуващо в света е Живот в различните му проявления? Това може да се разбира двояко. Макар, че двете по-долу следващи определения говорят за едно и също:

 1. Ние вече говорихме за това, че Животът, на неговото най-високо ниво, е енергиен Живот, Живот на най-сложните Същества-образувания на информационно-енергийно ниво в среда образувана от информации-енергии на Духовните Закони.

 2. А средата на Духовните Закони е онази среда на сферата образувана от Ядрото-Бог, която включва в себе си цялото Мироздание.

 Ние също така “нарисувахме стълбичката”- схема на строежа на Мирозданието. Какво следва от това?

 Всички проявления на Живота цялото Мироздание е устойчиво жизнеспособно състояние на Енергии в три различни диапазона на изразяване.

 Първи диапазон – диапазон на Енергиите на нивото на Бога, на Духовните Същности-Същества от средата на сферата на Бога. Това е най-високия диапазон на колебания-вибрации, където Енергията е Информация и Информацията е Енергия. Това е най-първото, най-високото проявление на Живота, най-устойчиво, вечно, безгранично в своето развитие и еволюция.

 Втори устойчив диапазон на колебания-вибрации – състояние на Енергиите в сферите на Звездите. Тук, в този диапазон, Енергиите, същите тези Енергии от първия план се намират-пребивават на по-ниско ниво, несравнимо по-ниско ниво. Но и в този диапазон на Живота на Енергиите е извънредно, абсолютно устойчив и способен на безкрайно развитие и еволюция.

 И третия диапазон на проявление на Енергиите, проявлението на Живота – това е диапазона на съществуване на нивото на Атомите. Т.е. нашия диапазон, диапазона на нашия молекулярен Живот. Същите Енергии от първото и второто ниво съществуват-пребивават на това трето ниво на Живота. Това е най-ниското, устойчиво за Енергиите ниво на тяхното стабилно съществуване. То както виждате също е извънредно устойчиво и способно на развитие и еволюция. Ще бъде по-точно ако се каже, че Животът, зароден-създаден на диапазона-нивото на Атомите е способен да бъде вечен, вечно развиващ се, вечно еволюиращ, способен да премине 7 степени развитие.

 Аз не сбърках – “Животът е създаден” Това е действително така! Животът, във всички негови видими и невидими проявления – е създаден от Бога!!! Ние вече казахме малко за възникването на Живота на най-първото, най-високото ниво. Животът на сферата-средата на Бога е образуван от Мислите на Бога. Мисълта е информация, а Информацията на най-първото ниво е Енергия. Т.е. най-първите същества създадени от Бога са същества състоящи се от Енергия, изтъкани от Енергия-Информация, образувани в полето-сферата на различни Енергии, които носят информация. Това не е нещо изкуствено. Тези създания са “по-живи от всички живи”. Духовните Създания-Същества живеят вечно, развиват се, познават-създават Живот на по-ниските нива, еволюират. Несметно е количеството знание, което те са постигнали. Те са достигнали невъобразими висоти на своето Съзнание, на своите Творения. И все пак Те са създадени от Бога! Те са деца на Бога!!! Възможността за самостоятелно съществуване, отделно от Бога и все пак в постоянна, непрекъсваема връзка с Бога и със себеподобните им, е дарена от Бога. Те са, ако може така да се каже, Деца на Мислите на Бога, способни да живеят отделно от Бога, способни да растат, да стават по-големи, да възмъжават, да познават Света и да Творят в този Свят, в сферата на влияние на Бога, в сферата която има всичко, която осигурява всичко необходимо за Живота, за процъфтяване и безкрайно развитие на Творенията на Бога – Духовните Същности.

 Второто ниво на Живота е Света на Звездите. Отделните Звезди – това са Духовни Същности в Създаваните от тях Светове, това са безкрайни множества от различни Светове и различни Животи създадени непосредствено от Духовните Същности. Това е Животът създаден от Енергиите на втория диапазон. По своята същност всяка Звезда е проявление на една отделна Същност, която е сътворила тази Звезда и Света образуван в сферата на влияние на тази Звезда. Същото важи и по отношение на Галактиките – всяка отделна Галактика е създадена от отделна Духовна Същност.

 Стигнахме и до третото ниво: Ние вече го нарекохме ниво на Атомите, ниво от отделния Атом до Планетата. На това ниво всичко се състои от атоми. Атомите са строителния материал на това Ниво и те са проявление на Енергиите в този диапазон.

 Т.е в цялото грамадно, неизмеримо, безкрайно Мироздание, абсолютно всичко се състои от Енергии. Нещо повече. Тъй като всичко в Мирозданието се състои от Енергии, които се проявяват-съществуват-съзиждат на различни нива на Живота то естествено, пренебрегвайки грамадната разлика между Атомите и, да допуснем, Галактиките, в тях има нещо общо, което ги обединява. Ние вече се разбрахме за това, че строителен материал за всички видове живот в цялото безкрайно Мироздание е Енергията. Една и съща Енергия, чието стабилно проявление се намира на едно от трите нива – Атомно, Звездно и Информационно. И тези три нива са нива на проявление на Информацията-Енергията като строителен материал на Живота. А обединяването на всичките три нива на Мирозданието, на всички отделно-разделно съществуващи Сфери на Живота на Всичко става от Законите за изграждане-устройство на цялото безпределно Пространство – Духовните Закони на Живота.

 Невъобразимо е времето-пространството, което ни отделя от първия Свят, от Началото на структурирането-образуването на сферата на Бога чрез влиянието-разпространението на Енергията на Любовта. Този най-първи Свят съществува вече безкрайно дълго време. И днес изглеждат естествени неговата стабилност и Законите, благодарение на които се обезпечава тази стабилност, непоклатимост и заедно с това – вечно бъдеще. Разбираемо е, че Висшето, съвсем първото Духовно Съобщество се е развило в средата на тези Закони и естествено е, че тези закони са проверени-изпитани от времето на съществуването на Мирозданието и не изискват доказателство за правилност-уместност на техния смисъл-съдържание. Енергията-Информацията на тези Закони характеризира-определя-образува цялата сфера на Мирозданието, сферата на влияние на Бога. Сферите на всички нива на Живота в цялото безкрайно Мироздание са ограничени от диапазона на вибрации на Духовните Закони. По-правилно ще бъде да кажем, че ограничението съществува само в долната граница на съществуването на Енергията-Информацията. Тази Граница се намира-съвпада с границата на разпространение-достигане на Енергията на Любовта, която произтича от един Източник-Център на сферата на Мирозданието, Абсолюта, Ядрото, Душата на Бога. Под или след тази граница е Хаоса. Горна граница на вибрациите на Енергията-Информацията не съществува, тъй като няма граница за усъвършенстването, еволюцията с нищо не може да бъде ограничена!

 Защо Законите са получили наименованието Духовни? 1 – Информацията на първото ниво е Енергия. Средата на сферата на Бога е напълнена с Енергия-Информация – Духа на Бога. 2 – Първата сфера е сфера-среда за обитаване на Духовни Същности. Сфера - безкрайна във времето и пространството - на развитие на най-първото общество, Духовното Общество.

 В различни времена в различни култури тези Закони са наричани различно. Но съдържанието, смисълът на всички названия е, че това са Закони, които определят съществуването на Духовния Свят и средата на неговото обитаване. Спомнете си нашия модел за строежа на Мирозданието – сферата на Мирозданието е обща сфера, в която съществуват-вместват се абсолютно всички сфери на всички видове-типове Живот, при това на принципа “една в друга”. От само себе си се разбира, че същите тези Закони, които характеризират и определят Света на Информацията-Енергията се явяват такива и за Звездния Свят и за нашия Свят на Атомите. Нали Мирозданието, това е Живот за Живота, Свят в Света, едното в другото, едното за другото, предишното напълва или се явява съдържание на следващото. Дори дъхът (имам предвид собствения дъх, свойствения само за мен лично) “спира” при съзерцанието на безкрайното Мироздание, такова разбираемо, просто, гениално Творение и заедно с това величаво, непоклатимо, нерушимо хармонично, вечно в своята еволюция благодарение на Духовните Закони и тяхното действие, което определя и заедно с това съхранява Живота и осигурява неговото вечно съществуване и развитие. Цялото безкрайно количество на отделните Светове, цялото многообразие на Създанията във всички Светове, всичко което образува Живота и самò се явява Живот – всичко живее в средата на тези Закони. Всички видове Живот винаги съблюдават Духовните Закони, ако искат-стремят се към вечен живот!!! Същото това изискване трябва да се спазва и от Хората! Но:

 Що за Създание е това Човекът? С каква цел, за какво и защо е такъв Той? В какво в действителност се състои Целта на нашия Живот?

 Тези и подобни въпроси са занимавали умовете на хората през хилядолетията. И те получавали отговори на тези въпроси. Според степента на развитие на Човека на едни и същи въпроси се „намирали” различни отговори, съответстващи на нивото на развитие. В днешно време се появи възможност за издигане на съзнанието на Хората на ново ниво и естествено на тези въпроси Хората трябва да получат по-широки, задълбочени, нови отговори. Учените определят, че появата на Хората на Земята е станало преди приблизително 40 хиляди години, нашата епоха е от около 10 хиляди години. Доста различни срокове: А как да се отнасяме към легендите разказващи за живота на Боговете на Земята, приказките за огнедишащите времена, за летящите и говорещи дракони, сведенията на Тибетските лами и монаси за предишни цивилизации с несравнимо по-високо ниво на развитие? Какво е това? Човекът има богато въображение, но да измисли Такова нещо...?

 „Няма дим без огън”. Приказките, легендите, стиховете, песните, сагите – всичко има причина за своето възникване:

 Животът на Земята е започнал преди около 80 милиона години. Животът в Земната среда, в нейната сфера, започнал да се развива преди приблизително 50 милиона години. Отначало са се образували молекулите, после от молекулите се образували клетки (най-прости), клетките се обединявали, следва Света на гъбите, мъховете, Света на растенията, Света на животните и накрая – Човека! Всичко това е Съ-творено от първите жители на Мирозданието – Духовните Същности от Информационния Свят!!! Всички видове Живот – от клетката до животните – това е стълбичката, стъпала на творенето на Човека. Всичко е създадено в името на Човека, за благото на Човека, за обезпечаване на неговия растеж, развитие и еволюция на Планетата Земя и заедно с Планетата Земя. Нещо повече, Земята е взела непосредствено участие в създаването на Човека. Земята е средата, която е призована и осигурява Човека с всичко необходимо, абсолютно всичко необходимо за развитие и достигане на нивото на развитие, което е възможно да се достигне на Земята. Земята е общо Творение на Бога и Духовните Същности, Съ-вместно Творение, Съ-творение, което има своя неповторима мисия, възможност за лична еволюция, Живот и вечно развитие. За нея са присъщи всички признаци, които определят едно живо същество с неговата индивидуалност, неповторимост, съзнание и останалите атрибути. Тук няма грешка в определянето на съзнанието. Още в началото на 20-ти век академик В.И. Вернадский посочи Това в своите изследвания и Го доказа. Така че отново – Живот заради Живота, Живот в Живота, Живот в най-голямото общежитие наречено Мироздание!!!

 Звучи странно – Човекът е създаден, Земята е създадена от Духовни Същности. Дали е така? Нима не е по-странен материалистическият мироглед, че Животът на Земята се е създал от само себе си в древен Океан, а Земята се е образувала от космически прах, дошъл неизвестно откъде?

 Целта на създаването на Човека от Духовните Същности и всъщност от Бога, е разяснена в посланието на Крион „Последни времена” (ченелинг на Ли Карол). Ще се спрем върху това какво трябва да постигне Човекът в този Живот. Макар че никой за нищо на никого никога не е длъжен. Задължително за всички, свещено, абсолютно съблюдавано условие на всеки Живот в цялото Мироздание е Правото на Свободен Избор. Всеки Живот, всяка индивидуалност на всяко ниво е абсолютно свободна в избора си на начина на живот. Отделният живот на всеки човек във всеки момент, във всеки отрязък от време може да се раздели на следните съставящи:

 създадените обстоятелства,

 определят причините,

 които принуждават към действие,

 пораждащо следствие,

 което създава нови обстоятелства:

 В този кръговрат никой няма право да принуди човек на каквото и да е определено действие без неговото вътрешно съгласие, против неговата воля. Единствено само човекът, като изхожда от собствената си воля, по лично желание, водейки си от своите убеждения винаги има право да постъпи както иска. Дори Бог няма право, не може да застави човека да право нещо, което е против волята му и никога не нарушава това условие. Това е единственото и свещено Право на Индивида в Мирозданието!!! Сравнете с нашите Конституции, където правата са написани на една страница. Гениално просто, разбираемо за всички и абсолютно изпълнимо, защото на никой не е дадена възможност да лиши когото и да е от това Право! ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ИЗБОР – единственото Право в Мирозданието!!!

 Задължения? Също гениално просто! Единствено, забележете също ЕДИНСТВЕНО задължение на Всички към Всички в цялото Мироздание е ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩ НА ВСЕКИ, който помоли за нея!!! Т.е. при задължително съблюдаване на ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ИЗБОР! Всеки от нас е длъжен да помогне, длъжен е да предложи помощ на всяко същество, което се нуждае от нея. Но никой няма право да натрапва помощ. Това ще бъде насилие.

 На първите две нива на Живота Енергията на насилието не съществува въобще. Тя просто няма възможност за проявление. На нашето ниво тя съществува като непреодолим праг по еволюционния път на всички, които я продуцират, прилагат я в действията си или дори в намеренията си. Ето ние вече започнахме да говорим за целта на създаване на Човека.

 Физическото тяло на Човека или за Човека, на който както му е по-удобно да използва това понятие, е създадено-сътворено от Духовните Същности, за да имат те възможност да достигат най-ниското енергийно ниво на съществуване в сферата-средата на Живота. Физическото тяло на човека е скафандър – най-гениалното творение на Същностите от Духовния Свят – което е предназначено да служи за временно пребиваване в него на Душата – частицата от Бога, младенеца (възможен в бъдеще) на Духовната Същност. Простете ми за това, привидно жестоко, определение на същността на нашето тяло. Но е време вече да се дадат тези знания необходими за Духовното израстване и развитие. Тялото на човек е предвидено за определена продължителност на живота – приблизително 98 години. При изтичане на този срок (в идеалния случай) то подлежи на подмяна. Душата на човека през епохата на развитие или еволюционния цикъл се въплъщава в тела 7 пъти. Много рядко има случаи, когато се дават осем опита за получаване разрешение за преминаване на новия етап на еволюцията. Въплъщенията се наричат още инкарнации. Каква е целта на въплъщенията-инкарнациите?

 1. Животът на нашето ниво е призван да защити сферата на Мирозданието от Хаоса чрез постоянно образуване-създаване на стремеж към Живота, напълване на съдържанието му с положителни емоции, прекрасни чувства, съзидателни мисли повдигайки по този начин енергетиката, енергийното насищане на нашата среда на обитаване на по-високи нива, създавайки възможност за напълване на средата с Енергията на Любовта, премахвайки от нея Не-Битието.

 2. Нашата Душа обитавайки нашето физическо Тяло се явява постоянен Учител на нашия Мозък-Съзнание, който, естествено по изказаното желание на Мозъка-Съзнание, е способен да го научи да усвои възможността за вечен Живот и вечно развитие-еволюция.

 По-подробно: Съществуващата на Земята среда може да се сравни с много голямо, прекрасно оборудвано, гениално устроено училище. В това училище и Хората, и другите, невидими за нашето зрение същности, са ученици. Обикновени ученици в различните класове на това удивително училище. Училището е устроено по най-чудесния начин – животът на хората, това са уроците-занятията. Уроците в училище са обстоятелствата в живота, които се създават-устройват в един или друг момент, изискващ не само вземане на решение, а и определени действия. Непосредствените учители в това огромно количество уроци, наречени живот, в повечето случаи са хората, намиращите се около тебе спътници в живота, които са едновременно с това и ученици. Ние вече говорихме за това, че организаторите на училището наречено Земя са Бог и Духовните Същности, в това число и нашата Душа. „Оценката на уроците”, по-точно твоята оценка, оценката на твоите познания при усвояването на жизнените уроци, качествата на твоя индивидуален дух става автоматично от независима експертна комисия, безпристрастна и абсолютно обективна. Как да се разбира това?..

 Всичко е пределно просто. Земната среда има определен енергиен потенциал, т.е. като че ли е пропита или напълнена с енергетика с определен диапазон на вибрации на Атомно ниво. Т.е. за тази среда е присъщ индивидуален комплекс от различни енергии – топлинни, електрически, магнитни, фотонни и т.н. Но!!! Средата на Земята се намира в Мирозданието! Тя съществува благодарение на всичко, което я окръжава. А това, което я окръжава е Мирозданието, което съществува защото има Закони, по които то Живее и се развива. Тези Закони се наричат Закони на Живота!!! По-точно – Духовни Закони на Живота! Тези Закони са съдържание на всяка сфера на Мирозданието от Атома до Духовните Същности (ако е възможно да се поставят тези две понятия едно до друго). По-правилно ще бъде да се каже, че само Създанието, което съответства на Законите, със своето съществуване не противодейства на Законите на Живота, има възможност да живее и да се развива в Мирозданието! Това условие е задължително за всичко Съществуващо, включително и за Човека. Върху задължителното спазване на това условие е построено и училището наречено Живот.

 За нагледност и лесно разбиране да си представим или да видим обикновения термометър. Върху него задължително е изписана нула. Това е условна граница между всички положителни и отрицателни показания на термометъра. Точно такова положение или понятие има и в енергийните характеристики на всяка среда. Духовните Закони на Живота и, естествено, цялото Мироздание се характеризира с позитивни значения или е разположено в зоната на позитивните Енергии. Всички съществуващи енергии имат по отношение на Духовните Закони на Живота или положително, не противодействащо значение или отрицателно. Преобладаващите енергии – положителни или отрицателни – носят или съставляват характеристиката на индивидуалната среда на сферата на всеки живот на всяко ниво. Всяка сфера е стабилна, устойчива, способна на развитие и еволюция, на вечен Живот само когато нейните енергийни характеристики се намират в диапазона на енергийните характеристики на Духовните Закони.

 Да разгледаме Земята и Човека. Взаимовръзката между тях от гледна точка на Енергетиката, е тяхната енергийна съставяща, която образува сферата им на живот. Живот заради Живота, едното в другото, сфера в сфера. Индивидуалната сфера на отделния Човек в индивидуалната сфера на Земята. Как си взаимодействат те помежду си? Как съществуват заедно? В днешно време на Земята живеят повече от 8 милиарда човека. Повече от 8 милиарда сфери на хора се намират в индивидуалната сфера на Земята. Живеят. Преминават уроци. Последните уроци на епохата Риби и първите уроците на епохата на Водолея. Хората, които „издържат изпитите” в училището на епохата Риби ще „преминат” в училището на следващото ниво. А онези, които не са усвоили програмата на училището от епохата Риби, не са искали да учат уроци, ще останат „да повтарят” на някаква друга планета или планетна система.

 Обучението в училището наречено Земя става много просто. Ние вече казахме, че средата в която се намира Земята е наситена или се състои преди всичко от Енергиите на Духовните Закони. На свой ред тези Енергии имат определен диапазон на вибрации, който се намира на положителната страна на условната скала или техния енергиен заряд е положителен (+). Т.е. като цяло средата, в която се намира Земята е наситена или има положителни енергийни характеристики. Същото се отнася и за индивидуалната сфера на човека. Неговата среда винаги има енергиен заряд. Той не зависи от възрастта. В зависимост от това какъв е човека, доколко ясно са изразени неговите мисли, какви са неговите стремежи, желания, намерения, емоции, до какво водят неговите действия – всичко това обуславя енергийния заряд на неговата сфера. Ако се сравнят размерите на сферите на отделния човек и Земята, възможния енергиен капацитет в техните сфери, то не е трудно да се предвиди какво ще се получи при разноименни заряди. Ако енергийния заряд на индивидуалната сфера на човека се намира в енергийния диапазона на средата, то от само себе си се разбира, че индивида се чувства комфортно, физически здрав, жизнерадостен и т.н. Всяко несъответствие между енергийните заряди на средата и индивидуалността предизвиква напрежение, което изисква енергийно „изравняване” на потенциалите. А тъй като средата в дадения случай доминира, тя някак си задължава всичко в нея да съответства на вибрациите на Духовните Закони на Мирозданието. Т.е. всички наши мисли, намерения, действия трябва да съответстват на нивото на енергийните вибрации или с други думи, да не бъдат в противоречие с информацията, която съдържат Духовните Закони.

 Ние вече казахме, че съдържанието, смисъла, състава на всяка причина, която ни подтиква към някакво действие може да се определи като съдържание на урока, който трябва да се научи. Действието е:

 мисъл;

 намерение;

 извършена постъпка;

 всяка наша реакция на причината.

 Всички наши реакции, било то мисъл, намерение или извършване на постъпка, носят-съдържат в себе си определен енергиен потенциал, който придава на нашата индивидуална сфера положителни характеристики, ако съответства на предписанията на Духовните Закони. В такива случай ние чувстваме подем на всички сили на организма, радваме се на живота, щастливи сме, чисто и просто излъчваме положителни енергии-емоции. Ако действието противоречи на Закона, тогава индивидуалната сфера придобива по отношение на средата на Земята т.е. на окръжаващата среда, отрицателни характеристики и естествено, настъпва процес на „изравняване” на потенциалите. Като резултат се получава, в най-добрия случай, лошо настроение или неразположение, а често и истински енергиен удар по нашите „минуси”, нанесен от положителните енергии на окръжаващата среда. На първо място от това страдат нашите чакри. В резултат на повредата, в резултат на енергийния удар те за определено време не са способни да приемат нужните за нашия организъм енергии. Ако изобщо са способни да се възстановят. В резултат се получават различни заболявания – тежки и леки, хронични и нехронични. Ето така става обучението в нашето „училище”. Само че “науката”, Знаенето на Духовните Закони, по-точно нежеланието за спазването им, забележете – нежеланието, в повечето случаи съзнателното нежелание за спазването им, не се ограничава с жизнени несполуки, неразположения и болести на отделния човек. Това са и всички „болести на обществото”. Нещо повече – нито един наш математически, физически, химически и други закони не характеризират средата или неправилно тълкуват законите за нейното съществуване и развитие, ако не се опират, не съответстват на Духовните Закони. Но най-страшното се крие в така наречените обществени Закони – Конституции, процесуални, криминални и други Кодекси, религиозни правила-изисквания, устоите на нашите общества и т.н. Тяхното несъответствие с Духовните Закони довеждат обществата и хората в тях не само до състояние на застой, но и непосредствено до изчезване на съобществата и невъзможност за по-нататъшна еволюция-развитие на човека и човечеството като цяло. За усвояването на определена част начални Духовни Закони на човечеството е дадено определен период от време – Епоха. И докато отделният човек намиращ се във въплъщение не усвои Духовните Закони, които са му предписани за изучаване в дадената епоха и не само да ги изучи, разбере, познае, но и да се научи да живее в пълно съответствие с техните изисквания, той ще се инкарнира многократно. Него няма „да го пуснат” на следващото ниво на Живота, за да не навреди на живота на Социума, да не навреди на нито един индивид, да не представлява заплаха за съществуването на какъвто и да е Живот.

 От времето на образуването-Съ-здаването на Живота и на скафандъра Homo sapiens на Земята вече са „преминали” обучение няколко известни и неизвестни на нас цивилизации. Най-високо ниво на развитие са достигнали:

 лемурийците – не е известно дали това са представители на цивилизацията или период във формирането на тялото-организма на човека;

 цивилизацията на Антите, Атлантите. Техните достижения в науката, техника, възможностите на отделните индивиди са значително по-високи в сравнение със сегашните наши достижения. Но полярността на целите на развитие на двата клона на цивилизацията довела до тяхното взаимно унищожение – цивилизацията на хипербореите са ликвидирани от самата Земя, когато неправилните цели на тяхното развитие създали заплаха за нейното съществуване, на магнитно й поле;

 цивилизацията на хермофродитите потънала в кръвосмешение, в т.ч. и с животни;

 имало е още няколко опита за еволюция на Хомо сапиенс, но вследствие на изкривяване на целите на развитие на началните етапи на еволюцията те били ликвидирани от „ледниковите периоди”. И ето накрая нашата цивилизация. Първото нейно зараждане „от времето на Адам и Ева” било унищожено от всемирен потоп, а второто е живо досега. Какво е довело нашата цивилизация до възможността за живот и развитие? Първата задача на Човеците от нашата епоха, от времето на Ной и приблизително до времето на Иисус Христос е била да се научат да живеят на Земята в съобщества от хора и в тясно сътрудничество с растителния и животинския Свят на Земята. Т.е. да „Живеят в общежитието на Земята”. Тази задача била изпълнена и „Учителите на Рода Човешки”, добре известни под имената Буда, Кришна, Иисус Христос, Мохамед, Зороастър и др, „осветили-осветявали” заданието за следващата епоха. Това са началните Закони на Живота в Мирозданието или съвсем малка част от Духовните Закони. Те са изложени в ученията им и всички ние добре ги знаем. А знаем ли ги? Какви именно Закони сме длъжни да изучим през втория период?

 Първият период от живота на човешкото съобщество на Земята имал за своя задача просто да научи Човека да живее, т.е. да премине от ръководство на организма от инстинктите към осмисляне на живота и управления на действията от Разума. Да разбере предназначението на животинския и растителния свят, да се научи да го използва и пази, да се научи да живее в семейства, родове, племена, т.е. да разбере Законите на живота в „Общежитие”. Това е даденият ни за познание първи Духовен Закон – всяка жизнена среда е ОБЩЕЖИТИЕ НА МНОГО И РАЗЛИЧНИ СЪЩЕСТВА! Първото Правило на живота в общежитие – животът е възможен само когато съществува взаимно разбиране и взаимопомощ между членовете на общежитието. Грижейки се за живота на другите, помагайки на другите да живеят, обезпечаваш своя живот. Вторият период от живота може да се характеризира с афоризма “само с хляб не се живее”. Пред човека са поставени-възникват въпросите за целта на Живота. По-нататъшното развитие на човека е възможно само при условия, че се познават Законите за съществуване на Живота, по-точно прогресът на човека като пълноправна същност на Мирозданието е възможен само при условие, че се познават Законите за съществуване на Мирозданието и тяхното спазване. Първите Закони, които ни дадоха Духовните Учители са:

 Законът за взаимопомощта или Законът за Общежитието;

 Законът за вечното развитие и еволюцията на Доброто – Закон за пагубността на Злото и недопустимостта на Насилие;

 Правото на Свободен Избор и притежаване, даване на това Право на всичко Живо;

 Задължението за Оказване на Помощ на всичко живо, всички живи. А живо е всичко, което съществува.

 Не е необходимо в нашето повествование да разкриваме съдържанието на тези Закони. Целият епос на човечеството, всички религиозни учения ни разкриват Тяхното съдържание. Повече от достатъчно време ни е дадено за опознаването на това.

 Е, как все пак разбираме Основите на Живота? Основите на Живота са Законите, по които съществува Животът във Вселената – Духовните Закони на Земята, във всички Светове, на всички Нива, в цялото необятно Мироздание са абсолютно еднакви.

 Как мислите, могат ли хората на Земята, няма значение по какъв начин, да попаднат в друг Свят, да се запознаят с друга високоразвита цивилизация? НЕ МОГАТ!!! Това е невъзможно!!! Независимо, че има космически кораби и всякакви начини за преместване на физически тела в пространството, не можем да срещнем високоразвити „братя по Разум”. Причината е изключително проста, дори банално проста. Всеки начин на общуване е, в края на краищата общуване чрез обмен, ОБМЕН НА МИСЛИ! Нашите мисли се образуват в нашата среда. Всеки от нас е частица от средата, в която съществува, т.е. всеки от нас е носител на определен диапазон енергии, на енергиен заряд. И това в еднаква степен се отнася за нашите мисли. По-високо развитите цивилизации естествено са носители и на по-висок диапазон енергии. Така че никакъв контакт между нас не е възможен, тъй като води до взаимно енергийно (добре ще бъде, ако е повреждане) унищожение. А ние вече знаем, че насилието във Вселената е забранено. Така че до „Контакта” ние, жителите на Земята трябва да дорастем. И друг начин освен Духовно израстване в Мирозданието няма!!! В нашето днешно енергийно състояние, за което са характерни измамата, злото, ненавистта, насилието и т.н. не можем да се свържем не само с братя по Разум, но е затворен и Пътят за по-нататъшна еволюция. ”Ето това е положението”.

 На мен много ми се иска да не останете с впечатлението, че Духовните Закони на Живота са много прости. Това са не само Законите, които трябва да опознаем на този етап на еволюцията. Колкото е по-високо стъпалото-нивото на развитие толкова по-сложни са Законите, толкова е по-висок диапазона на вибрации на енергийната среда. Не всичко е толкова просто: Привидната простота е гениалност на Творението и Сътворението. Без усвояването на азбуката четенето не е възможно. Без усвояването на Знанията на Законите на Живота и тяхното спазване не е възможно по-нататъшно развитие, не е възможен Животът въобще. Докато човечеството, всеки индивид, не изучи Основите на Духовната Конституция на Мирозданието, докато не демонстрира знания и умения да живее в този необозрим Духовен Социум, ще се учи в „Училището”. Добре е, че не сме в изолирано учебно заведение. Че знаем за другите Светове и Нива и можем да общуваме с тях, че виждаме своята перспектива. Не дай Боже да повторим участта на Атлантите, хипербореите и др. Ние все още имаме възможност да излезем на правилния път от създадената на Земята криза и от задънената улица в развитието. Нали вече изучихме Правата и Задълженията! Нали вече знаем началните Закони на Живота! Остана съвсем малко – да приведем в съответствие своя всекидневен живот, нашите земни Конституции, нашите мисли-желания-намерения.

 Всичко на всичко от нас се иска:

 да престанем да боледуваме, да престанем да издевателстваме над своя организъм, да престанем да го мъчим и тероризираме;

 да живеем в състояние на прекрасно здраве, радост и щастие, да имаме желание да направим Света прекрасен, съответстващ на нашите понятия за Прекрасно. Не да го покоряваме, да се борим с него, а да му помагаме – да Съ-здадем Рай на Земята;

 да се стремим към възможността за Вечен Живот и да ЖИВЕЕМ ВЕЧНО!!! Нима това е много??? Нима не мечтаем за това??? Нима това не е по силата на Земляните??? Нали по Закона за Взаимопомощта за Това ни помага цялата Вселена! Сам Бог ни указва пътя и НИ помага!!! Разбира се при едно условие – ДА ИЗРАЗИМ НАШЕТО ЖЕЛАНИЕ. Хора, Земята като че ли се намира а някакъв омагьосан кръг. Земята се измъчи. Изстрадалата среда се намира в неустойчиво равновесие, в постоянна възможност за катастрофа. Хора, обществото на Земляните е „затворило очи” пред наближаващата гибел и продължава войните за владение на енергоносителите, изгарянето на които ускорява възможната гибел. А приоритетите на обществото? Илюзорни, измислени, фиктивни ценности на живота, които са извратено продължение на развитието на инстинктите. Обществен морал, който осакатява всички. Какво е това? Откъде идва всичко това? Защо? С каква цел? Да ти се прииска да крещиш – огледайте се наоколо, Хора!!! Животът, прекрасният Живот е съвсем близо!!! И Вие сте достойни за него защото сте „съ-здадени по образ и подобие Божие”!!!

 Целта на това повествование не е да призове хората към благоразумие. Апели, призиви, изисквания имаше повече от достатъчно през последните 2000 години. Заради това, че някои „ученици” упорито не искат да учат уроци, целият клас или училище, въпреки това, няма да „повтаря годината”. Обучението в училището наречено „Земя”, както и във всички училища е строго индивидуално. Правото на „свободен избор” се спазва безпрекословно. А времето, определено на всички училища за усвояване на програмата за обучение в епохата на Рибите идва към своя край. От всички Души, постъпили на обучение в „училището” успешно са усвоили уроците-Законите и са доказали това със своя начин на живот повече от 1/3 от първоначалния брой. Резултатите от обучението или в резултата на обучението 7-те тела на човешкия организъм съставящи неговата индивидуална сфера, са достигнали своето максимално възможно развитие на дадения етап на еволюцията. По-нататъшната еволюция предвижда коренни изменения в енергетиката на индивидуалните сфери т.е. принципно нов строеж на организма, способен да живее в среда с по-високи енергии-вибрации. Средата за обитаване т.е. индивидуалната сфера на Земята също се намира в заключителния етап на своето индивидуално развитие.. С други думи и Хората, и Земята „завършиха училището” на този етап на еволюцията и са готови за Преминаване към „обучение във висшето училище”. Настъпи времето наричано в предсказанията Апокалипсис, Съдния ден, Край на Света и т.н. Всичко е предсказано точно. Действително дойде краят на епохата Риби, времето, определено-дадено на човечеството, на всеки от нас, на всички въплътени на Земята за усвояване на началните Закони на Живота в съобществото на Деца на Бога, за възможността за вечен Живот и вечно развитие – учене, натрупване на познания, усъвършенстване и накрая, помагане на Нашия Небесен Отец в Творенето на Живота. Трябва да се уговорим – времето за „учене” е завършено в „училището” на това ниво, през този период и за тези (приблизително) 12 милиарда, които се въплъщават на Земята!!! През това време успешно са усвоили зададената програма повече от 4 милиарда от въплъщаващите се, което отговаря на онова необходимо критично ниво, което позволява на Земята да премине в следващата епоха с необходимото минимално число свои възпитаници – творци на Средата и да продължи усъвършенстването-еволюцията. В днешно време са въплътени около 8 милиарда човека. В болшинството си това са Душите, които не са успели да усвоят „уроците” на Живота в общежитието на Вселената в предишните си въплъщения. Не са успели, нещо повече – не са поискали да живеят в съответствие със Законите, които са ни давали изпратените Учители, въплътени на Земята в различните времената. На тях и на нас е предоставена възможност за пореден път, този път – последен в Земна среда!!! – да се оправят, да се научат да живеят в съобщество със себеподобните си, без да пречат на околния свят, а да помагат по всякакъв начин. „Не искаш да се миеш – ходи мръсен”, не искаш да живееш вечно – твоя воля. За окончателна яснота – какво все пак очаква Земята, какво е бъдещето на Човеците? Защо на Човеците? Защото няма никакво бъдеще за днешните общества на Земята!!! Както няма и самото Общество! Нали нито една отделна страна на света не е успяла да построи свое, различно от другите, общество построено върху засадките на Духовните Закони или поне върху техните Основи:

 недопускане на никакво Насилие! (Смешно е, но в нашите речници определението за Държава задължително е свързано с насилие);

 Право на Свободен Избор на всяко Същество във Вселената;

 задължение на всяко Същество да оказва Помощ на всеки, който помоли за нея.

 Същото се наблюдава в отделните съобщества, родове, семейства.

 В какво се състои „нашият” Апокалипсис? По какво той се различава от Апокалипсисите през изминалите времена – Всемирния потоп, обледеняването на Земята, гибелта на цивилизацията на Атлантите, Хипербореите и други? Разликата е в това, че и Земята и онези Хора, които са завършили етапа на развитие в епохата Риби, извършват съвместен Преход в следващата епоха на развитие – епохата на Водолея. Вследствие на това, че повече от 1/3 от общото количество Души, въплъщавали се някога на Земята, са усвоили „началната програма на обучение” е променена енергетиката на Земната среда. Т.е. самата Земя също е завършила своя личен курс на обучение и е станал възможен нейният личен Преход на следващия стадий, естествено заедно с онези Деца, които са осигурили този Преход. За сравнително много кратко време, във връзка с това, че на Земята и на Земляните в следващата епоха им предстои да започнат да изучават следващите Духовни Закони, които ще постъпят в средата на Земята, в нейната индивидуална сфера – енергетиката на Земята ще се промени много съществено. В сравнение с времето, в което живеем днес честотата на вибрациите, качеството на енергиите насищащи средата ще се повишат и ще достигнат нивото съответстващо на следващото Ниво на Духовните Закони. Всички онези Човеци и другите същества, които заедно с нас са преминавали развитие и не са достигнали Нивото на вибрации, което им позволява да преминат в новата епоха няма да могат да живеят на Новата Земя. Земната среда няма да позволи това. Техните сегашни индивидуални сфери, тяхната вътрешна енергетика в средата на новите енергии няма да могат да съществуват. След естествената и не съвсем естествената им смърт те няма повече да се въплъщават на Земята. „Ще измрат, както са измрели мамонтите”

 Днес – 2007 год. – университетът на епохата на Водолея едва започва да се организира. Вселената осъществява подготвителните работи. Последни щрихи, последна възможност да се даде на колкото е възможно повече хора личен шанс да се „спасят”. Защото от повечето хора „уроците” са научени, до болка познати, разбрани и желани, останало е съвсем малко – да се демонстрира личната възможност за живеене в съответствие с Духовните Закони на изминалата Епоха. Необходимо е всеки да разбере следното: в реалния живот не можеш да се скриеш от настоящето, не можеш да се дръпнеш или да почакаш докато всичко се образува от само себе си, не можеш да излъжеш, не можеш да се скриеш, не можеш „да влезеш в рая на чужд гръб”. Всеки е отговорен за себе си и за цялото обкръжение, в което се намира. И Следствието от Действието, от всяко, дори мислено Действие настъпва по време на самото действие. Всички опити да се избяга от Следствието са обречени. Не е възможно да се изпроси още един опит за инкарнация с цел поправяне. Всички опити на Земята вече Бяха. За инкарнация в новата среда, за да “си направиш тяло” е необходимо определено количество енергия от определен диапазон, която е вече изгорена в злоба, в агресия, в завист и т.н. в миналата или тази инкарнация. И не е останало нищо и не е придобито нищо. А останалите, онези 4 милиарда въплътени, които станаха по-чисти, по-добри, по-жизнерадостни самите те “израснаха” и “повдигнаха” и средата на ново ниво. А не е възможно да се дадат Знания на заем или да се купят. Те могат само да се усвоят, натрупат, изучат и по този начин да се поумнее. А умният човек – Хомо сапиенс – това е преди всичко Човек, който ясно знае Целта на Живота и упорито върви, катери се, пълзи, но достига нужното, достига мечтата – възможността за Вечен Живот. Ето и Хората на Земята стигнаха до заветния рубеж – възможността за продължаване на еволюцията в новата епоха. Може много да се напише за това какво очаква Земята и Хората. В много отношения то ще бъде повторение и продължение на приказките, легендите и мечтанията за прекрасната Земя с чудесна, благожелателна природа, за полухората-полубоговете Съ-творяващи прекрасния за Всеки и за Всички Живот. Единственото, което трябва да се каже е, че Живота на Земята няма да бъде унищожен!!! Животът продължава!!! Земята и повече от 4 милиарда Земляни с примера на своя Живот достигнаха възможността за продължаване на еволюцията. Те са готови да продължат обучението – изучаването на следващите Закони, те повярваха във възможността за Вечния Живот, а това означава, че те вече са в своето ВЕЧНО ПРЕКРАСНО БЪДЕЩЕ!!!

 Хората на Земята никога не са били лишени от помощта на нашите “старши братя”, от Духовните Същности от най-високо ниво, от Бога. Винаги, във всички времена на хората е оказвана необходимата и действена помощ. Помощ изразяваща се в “даряване на Знания и личния пример на Учителите”. Във всички времена без изключение заедно с хората, на Земята са се въплъщавали и са въплътени и днес Духовни Учители. Не винаги те са на нивото на Буда, Кришна, Зороастър, Иисус Христос, Мохамед. Пък и няма нужда от “калейдоскоп” от изложения на Духовни Знания. Голяма част от Учителите са незабележими в ежедневния живот, макар че всички те са достойни за най-високо уважение и-или почитание-подражание. Няма съмнение, че и в днешните “Последни времена” на Земята заедно с нас са въплътени достатъчно Същности, задачата на които е да обезпечат Прехода, неговата организация.

 Сега, най-после, за “Децата Индиго”. Каква е целта на тяхното въплъщаване? Кои са те и защо са дошли?

 Когато за пръв път прочетох фразата “Нашите деца не са ни деца” от книгата на Ли Карол, бях потресен от нейния смисъл! И едва по-късно ми се откри Истината за съдържанието на Това. Сега е Ваш ред да научите!!! По-рано тази Истина е била заключена “със седем ключа”. Явно дошло е време да научим за това. Официалната медицина твърди, че човекът възниква единствено само от яйцеклетката на Майката и сперматозоида на Бащата. Това е напълно погрешна гледна точка! Много е възможно яйцеклетката и сперматозоида, чрез сливане и последващо деление и растеж да образуват само мястото – плацентата, където Душата на бъдещия Човек съ-творява Тялото, своя бъдещ скафандър!!! Още приблизително 3 месеца преди зачатието бъдещото “дете” се запознава със своите родители, изучава своята възможна бъдеща, “сфера на детските години” и нейните възможности. А едва после, в плацентата, започва “Творенето”. И наистина гаранцията е 100 процентова за твърдението, че Душите на майката, бащата и детето са отделни същности, напълно различни по своя произход, предназначение и съзидателни функции. Нещо повече, почти винаги съзидателните функции на Душата на детето, задачите, които й предстои да изпълни по време на въплъщението, са значително над и навярно съвършено различни, отколкото на бащата и майката. Т.е. детето е винаги отделно ново същество, напълно равно във всички отношения на своя баща и своята майка. От момента на самото раждане неговите права и задължения, на Духовно ниво, с нищо не се отличават от родителските. А нивото на предстоящите за изпълнение задачи е винаги по-високо от родителското. Той отдавна вече познава своите родители и желае само едно нещо – помощ във формирането му като Човек. ПОМОЩ!!! И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО на родителите, съгласно Духовния Закон за предоставяне на Помощ, е да предоставят-дадат помощ при подготовката на детето за изпълнение на неговите задачи. А не чрез постоянно и понякога изтънчено насилие да заставят детето да повтори и-или да подобри пътя на родителите - според тяхното мнение или натрапчивото им желание, което е винаги насилие. Аз не твърдя, че пътят на родителите е неправилен или несъвършен. Аз твърдя, че детето има свой собствен, предназначен само за него път, за който освен Душата на детето никой нищо не знае и не може да знае на Земята. И задачата на родителите е само да предоставят помощ на детето в неговия жизнен път. Защото винаги съществува възможност Вашето, засега все още дете, да е въплътен Пророк, Учител или друга същност, чието предназначение е да промени Пътя на цялото Човечество! Ако то е дошло в този Земен Свят като Човек, за да се учи, за да изучи Духовните Закони и да се научи да живее според тях, тогава, ако можете, помогнете Му в това. А ако Целта на неговото Идване е да научи всички Нас, тогава, бъдете добри, поне не Му пречете в Това, не го осакатявайте, помогнете му да порасне и ДА ПРОМЕНИ ТОЗИ СВЯТ!

 Да, именно за да ПРОМЕНЯТ СВЕТА СА ДОШЛИ НА ЗЕМЯТА ИНДИГО!!! Аз няма да повтарям Ли Карол. Ако не сте чели, прочетете неговата книга “Децата Индиго” и разберете моля ви, че това не са деца феномени, това е феномен на Живота и Еволюцията на планетата Земя. “Обучението в Училището е завършено или завършва. Всички, които са искали да учат, завършват училищната програма и сдават или приключват със сдаването на зрелостните изпити”. Дойде време не да се затрие Училището от лицето на Земята, а да се превърне то в Университет, да се построи, съ-здаде Университет, да се направи това, което хората не са в състояние да направят. Още веднъж: нито в една, дори в най-малката страна на света хората не успяха да създадат обществото на Мечтите, обществото и условията на Рая, общество, живота в което е основан на Духовните Закони. Не им се удаде. Не успяха. Не можаха!

 Ето затова се “спусна” на Земята “десанта” Индиго! Това са Духовни Същности, много от които “са завършили и училището, и университета, и аспирантурата”. Това са Служители. Това са Строители и Организатори. Индиго са онези Духовни Същности, които “през обикновеното време” са се занимавали с организация на Уроците, обучението на Човеците и подобните на тях, с преподаване на Духовните Закони както на Земята, така и в други Светове. Сред тях има много видни личности – организатори, известни в цялото Мироздание. “Зад гърба им” е организацията на много учебни заведения на различни нива във Вселената. В отминалите времена са ги отъждествявали с Боговете, които се спускали на Земята, за да помагат на Хората. И това е действително така. Техните възможности значително превъзхождат хората-ученици. Ето само една “подробност”. Възможността не означава притежаване. Това е само възможност за притежаване.

 Енергийната среда на Земята, вибрациите и информационното ниво на енергетиката изглежда имат определено прагово ниво на информационното съдържание на индивидуалната сфера на въплътените. Всеки въплътен за определеното време – детство, юношество, зрелост – се адаптира към средата на обитаване чрез усвояване на информацията на Духовните Закони, с чиито вибрации е наситена средата. И едва при достигането на праговото ниво неговата индивидуална сфера сякаш “изтегля нагоре” обитаваната среда. Това е оптималният вариант за предназначението на всеки въплътен. Другият вариант е рязка промяна на енергетиката на средата. Естествено е, че за среда с по-високи енергии са нужни други скафандри и друго насищане на индивидуалната сфера. Т.е. Апокалипсис. Всички ние, искаме или не искаме, няма да се разминем без Съдния Ден. Само че Съдният Ден, за сегашните въплътени, е разтеглен във времето, според различни източници – 5 или 7 години. Неговата цел е неизменна – в новия Свят ще живеят тези, които съответстват на Новия Свят.

 Индиго са дошли на Земята със задачата да осъществят плавна промяна на енергийната среда на сферата на Земята. Още в детска възраст те вече ни демонстрират Знаенето на Духовните Закони на днешното време и изискват от това, което ги заобикаля т.е от окръжаващата среда пълно съответствие. Те не могат по друг начин. Енергетиката на техните индивидуални сфери още в детска възраст съответства на праговото ниво на енергетиката на Земната среда. Докато растат те, живеейки заедно с нас, ни “изтеглят” и – главното – “изтеглят” енергетиката на Земната среда на следващото еволюционно ниво на епохата на Водолея. Освен това “работата на Крион” – ченелинга на Ли Карол “Последните времена”. В близките 50 години енергетиката на Земята толкова ще се промени, че ако имаше възможност да се пренесем в това недалечно бъдеще, нашето днешно физическо тяло просто би се разрушило.

 Аз не говоря за умствените-мисловните способности на Индиго. Първите години от живота на децата Индиго са добре описани от Ли Карол. Много е трудно на децата Индиго. Много от Индиго могат да бъдат осакатени и от родителите, и от обществото. Но доста много, преобладаващото мнозинство ще успеят да се съхранят, да научат за своите възможности и ще се научат да ги притежават. Още повече, че преди Индиго на Земята са се въплътили Същности, чиято мисия е да защищават, пазят и помагат на Индиго. Индиго! Вие не сте сами на Земята! Вие имате и защита, и подкрепа, и помощ от могъщи Сили! Тя не е явна, но Вие я чувствате! А при съсредоточаване на вниманието и анализ на събитията можете да я забележите. Още повече, че групите на Вашите колеги в Астрала – Духовната среда – винаги са готови да Ви помогнат. Вие ще извършите “СВОЕТО ДЕЛО”, заради което сте се въплътили на Земята.

 Тази информация е предназначена за Индиго. Тя е много желателна и за техните родители. Обстоятелствата ще бъдат така създадени, че всички, на които тази информация е нужна ще я получат. Това ще им помогне в разбирането за самите себе си и за Целта на тяхното въплъщение. Ние още веднъж подчертаваме – Индиго не са сами на Земята. Преди Индиго са дошли и сега работят онези, които виждат и чуват Индиго и чиято мисия се заключава в “подготовка на почвата” за Индиго, в обезпечаване на тяхната безопасност, спасение и охрана. Нека да ми простят читателите иносказателността, недоизказаността, недоказателствеността в изложението. Онези, за които е написано това ще го разберат, почувстват, ще си спомнят, ще научат. Това ще им помогне да устоят в този суров и лъжлив Свят, бъдещето на който е прекрасно. Това бъдеще на тях – Индиго – им предстои да съ-здадат. Да заложат фундамента. Само Бог знае колко време ще продължи епохата на Водолея. Милиарди строители ще продължат Строежа. Но най-важен е Фундамента. От неговата устойчивост и надеждност зависи всичко. Разбира се много по-лесно би било да се построи фундамента на бъдещото здание на разчистено, почистено от всичко място. Въплътените сега могат да дадат своя принос във фундамента на грандиозното Ново Бъдеще. Това е Вашият възможен принос във възможността да станете строители, в помощ на Индиго, чрез създаването на такава домашна среда в ранните им години, която би способствала за разкриването на техните възможности, би помогнала за тяхното възмъжаване и формиране, би ги подготвила за работа с огромна трудност и отговорност. Защото всичко, което не успяхте да направите вие, ще го направят Индиго. И “песните ще допеят” и “и приказката ще довършат”, и злото ще изкоренят, по-точно ще направят така, че да няма възможност за неговото проявление, и ще обезпечат тържеството на Справедливостта, Доброто, Любовта, Благородството. Индиго ще направят Това! Те са се въплътили за Това! Подготовката за извършването на това е “в пълен ход”!!!

 Източник - http://soznanie.org