Акашови записи за физическите и метафизическите закони

ченълинг на Джен Ерамит, 25 май 2009 г

 

Съществува ли някакъв закон, като например закона за всеобщото привличане или закона за дуалността, който ще бъде заменен или изменен при извършващия се процес на възнасяне?

 Изменят се не физическите закони – изменяте се вие. И поради тази причина, вие можете да действате извън физическите закони. Има редица физически закони, които са били формулирани от вашите учени. Тези закони са валидни за вашия свят. И когато сте ограничени в рамките на третото измерение, тези закони са справедливи, неопровержими и доказуеми. Те съществуват наистина. Това наистина са закони. Всички вие, дори когато сте в трето измерение, съществувате и в по-високи измерения. Всички сте многослойни. Всяко отделно човешко същество от 3D съществува  едновременно и в измерения от по-висок порядък. Следователно, има такива части от вас, които не са подвластни на действието на законите от физическия свят: вашата душа или вашия дух (вие обикновено използвате именно тези думи)  - не са подвластни на физическите закони. Когато се молите или благославяте някого, енергията на вашия дух в действителност се премества през времето и пространството, т.е. излиза извън рамките на законите за време и пространство с цел, да бъде съобщено това послание или за да се осъществи връзка с някой, който е далеч от вас.

 Има някакъв смисъл в това, че в себе си, почти всеки човек, се сблъсква с факта, че е излизал извън рамките на физическите закони, установявайки по някакъв начин връзка извън вашите пространство и време или по някакъв начин осъзнавайки нещо, което е станало извън вашето време и пространство. Някой е имал пророчески сънища, друг е чувствал, че е бил в миналото или е имал някакъв друг, подобен опит. Голяма част от вас имат емпирически доказателства за съществуването ви извън рамките на физическите закони, формулирани от вашите учени. В голямата Вселена съществуват определени закони, които могат да бъдат наречени метафизически, но те са доста по-малко, отколкото в света на физическите закони. Например, в земния свят сте въвели, че светлинната енергия може да бъде трансформирана в материя; че вълновата енергия може да бъде трансформирана в материя или атоми и елементарни частици. Вие знаете, че съществуват физически закони, които управляват светлината и материята. Един от тях, съществуващ в този свят гласи, че материята и енергията са крайни величини. И ако някакво количество енергия е преминало в материя, то това количество енергия от своя страна като такъв вид вече не съществува– тя съществува само под формата на материя, и обратно. Например, съществува закон, който гласи, че енергията не може да бъде унищожена – тя може да бъде преместена. И това важи за света на 3D.

 Извън рамките на този свят, метафизически закон на Вселената гласи, че енергията действително може да се трансформира в материя, но енергията е безгранична – тя няма  край. Когато някаква енергийна маса се трансформира в някаква материална форма, то друг обем от енергия може да се появи, така да се каже, от ефира. Във Вселената съществува безкраен източник на енергия. Ето един пример за прилика и разлика между физическите закони на тримерния свят и метафизическите закони на Вселената. Това, което става с вас, когато преминавате през процеса на просветление е, че вие като човешко същество от тримерния свят се управлявате от законите на тримерността, от физическите закони. Но, безусловно, има  част от вас самите, която не се управлява от тези закони. Вашата душа или вашият дух се намират винаги извън тези закони, съществувайки само по метафизическите закони, които, ще се повторя, са доста по-малко, но които са доста по-всеобхватни. Когато минавате през просветление, всички физически закони продължават да съществуват на планетата Земя, но вашето съзнание и, следователно, това, по какъв начин вие съществувате като човек, се придвижвате в пространството, където можете да познаете метафизическите закони и да започнете да живеете според тях. Един от начините да видите как става това, са тези хора, които чрез духовни и физически практики са получили достъп до безкрайната енергия. В най-екстремален вариант вие сте виждали хора, които не се хранят и при това, притежават енергия,  без да използват физиологическо гориво. Това е краен случай, но той нагледно показва, че съществува източник на енергия извън този, който познавате в рамките на вашите физически закони.

 В процеса на просветление (съществуват много начини за преминаване на процеса на просветление) вие получавате възможността да използвате този неизчерпаем източник на енергия и да не оставате в рамките на вашите физически закони, според които, енергията не може да бъде сътворена или унищожена. И работата не е в това, че се променя закона, а в това, че вие преминавате през процеса на просветление и получавате способността да действате извън рамките на тези физически закони, като в същото време оставате във физическо си тяло. И това е всъщност нещото, което се явява просветление. Много интересно нещо, което се отнася до него(просветлението),  и се състои в това - макар че би трябвало да умрете и повече да не живеете във физическото си тяло, съвсем просто ще стане  да се живее по тези всеобщи метафизически закони оставайки в телата си. Трябва непрекъснато да помните, че сте дух, че материята е безкрайна, че можете да творите всичко, което пожелаете и че ще е нещо съвсем естествено да притежавате тези способности  и когато сте извън физическото тяло. А докато сте във физическо тяло, притежаването на някои от тези способности, които ви позволяват да действате извън рамките на физическите закони е нещо доста магическо и интересно. За вас е важно   да достигнете висока степен на отговорност в своите действия, тъй като, след като можете да действате извън рамките на физическите закони, бихте могли да оказвате извънредно силно въздействие на физическия свят. Вие трябва да достигнете най-висша степен на осъзнатост на вашите действия и намерения, а също и толкова  високо ниво на отговорност за своите действия и намерения, за да  не навредите нито на себе си, нито на другите, излизайки извън рамките на вашите физически закони. Ето защо, за голяма част от вас, процесът на просветление протича толкова бавно, тъй като в зависимост от вашето напредване вие се учите на отговорност.

 За някои от вас ще се окаже възможно да преодолеят закона за всемирното привличане. Някои от вас ще получат възможността да преодолеят закона за пространство и време. Някои от вас придобиват това сега. Някои са имали сънища, видения или медитации при които са били на  други места. Да речем в жилището на сестра си в друг град. Намирайки се там, може би вие сте направили нещо – например сте преместили някакъв предмет от масата на стола. А после на сутринта, когато сте се събудили или сте излезли от медитация, сте звъннали на сестра си и сте я попитали: “Този предмет на масата ли е или е на стола?” И вашата сестра ще бъде учудена, тъй като ще намери предмета на стола, макар да не си спомня да го  е местила. А всичко е така, защото вие сте преместили предмета. Вие сте способни да извършвате подобни телепортации или биолокации. Много от вас правят това случайно или целенасочено. Това е само един пример за преодоляването на закона за пространство и време. И работата не е в това, че тези закони се променят някак си. Работата е в това, че някои от вас развиват в себе си тези способности. Вие започвате да живеете по закони от по-висш порядък, а такъв живот  е доста по-труден. Малките грешки водят до сериозни последствия. Ето защо, не се “хвърляйте” в него, а  знайте, че просветлението ще ви отведе в тези висши физически закони.

 Не бихте ли могли да дадете описание на размерностите. Какво представляват 1-во, 2-ро, 4-то и 5-то измерение? Колко са на брой?

 Броят на измеренията е безкраен. От перспективата на Земята и хората, техния брой намалява в зависимост от това, колко надалеч можете да надникнете. За сега, не съществува такъв човек, разумът на който да е способен да възприеме всички измерения, тъй като няма такъв човек, чийто разум да е способен да възприеме безкрайността. Няма такъв човек, чийто разум би могъл да постигне идеята на безкрайността. Много от вас се оказаха способни постепенно да разберат това усещане за безкрайността на измеренията. Не се огорчавайте, вие нямате необходимостта да виждате всички измерения – тъй като това е невъзможно. Съществуват много различни модели. Хората се събират и създават такива модели или просто се договарят за това, колко измерения да бъдат достъпни за човека. Един такъв модел твърди, че съществуват 33 измерения – и за тази група хора това е напълно вярно. Числото тридесет и три е именно това число, което те  могат или което им е необходимо да възприемат. Има модели, които описват пет, седем, девет измерения, дванадесет измерения. Всичко зависи от това, кой сте, какво ви е нужно сега, а също и  какво сте способни да постигнете или до колко това е полезно за вас. Най-просветления отговор на този въпрос е, че не трябва да се  обвързвате с броя на измеренията. Предположете, че те са безкрайно число. И вместо това си задайте въпроса: “Колко измерения бих разбрал, от кои се интересувам или към колко съм обвързан сега и какво ново бих могъл да постигна чрез тях”. Съществуват много, много различни практики за получаване на опит свързан с пространственността. От медитация до сеанси за изцеляване, до използване на халюциногенни препарати. Не си причинявайте вреда, а просто се съединете с тези измерения, които ви интересуват. За останалото не се безспокойте. Ако до сега не сте се съединили с тях, то те не съществуват. Те не са част от вашата реалност и за това нямат значение за вас.

 Отговаряйки на вашия въпрос, искаме да се спуснем по-надолу. Искаме да започнем с трето измерения. Трето измерение е разположено или се определя като пресичане на времето с пространството. В трето измерение присъства материята; трето измерение е именно това, което обикновено наричате реалност. В ежедневния живот, когато хората казват, че нещо е реално, то е наистина такова, независимо от това дали существува  в трето измерение или не. Науката се явява прекрасна парадигма, с помощта на която може да се опознае трето измерение или да се разкрият неговите ограничения.

 Четвърто измерение е това, което вие вероятно ще наречете реално, но не материално - невеществена реалност или нематериална реалност. Четвърто измерение най-разбираемо може да се определи чрез времето и мисълта. Четвърто измерение е мястото, където живеят вашите мисли. Там живее вашето колективно съзнание и вашите намерения. Четвърто измерение е мястото от което енергиите, които присъстват във вашите мисли или вашето тяло, влияят на енергията на стаята, в която се намирате. Ако сте разстроени и влизате в стая, хората които са в нея, могат да почувстват това или без да са забелязали дори вашето състояние, да се разстроят. Всичко това е реално и това предаване на енергии съществува в четвърто измерение. Това е мястото, където съществуват житейските норми, системите на вярвания, културите.

 Пето измерение е сходно, то е състояние на енергии. В пето измерение се задържат и се предават намеренията, но те повече не са спирани във времето. Вие можете да мислите за пето измерение, като за, така както го наричат в редица култури, – ефир. Пето измерение е мястото където идеите започват да събират реална енергия. В пето измерение вашата душа или дух взаимодействат и сътворяват моста между вашето Висше АЗ и вас – тримерния. В пето измерение хората пътешестват в астралния свят. Именно там те получават интуитивна информация. Вибрациите на пето измерение са тези вибрации, в които съществуват вашите духовни наставници. Това са тези вибрации, чрез които хората си изпращат един на друг енергия – доброжелателна или погубваща. Пето измерение е вашата енергийна реалност.

 Ако четвърто измерение за вас е измерение, което се явява време или се определя чрез време - от една страна и с енергия от друга, то второ измерение се определя от пространство и енергия. Второ измерение е това място, където са вкоренени вибрациите на материалния свят. Всичко, което съществува физически в трето измерение, е вкоренено във второ измерение. В него вие се съединявате със Земята на физическо ниво. Именно там е положена основата на голяма част от физическите закони. Във второ измерение съществува електромагнитната енергия: всички физически сили, описани от вашите учени, като например, тези, които удържат атомите заедно, съществуват във второ измерение. Това е тази енергия, която запазва вашия материален свят цялостен и определя положението на нещата в пространството.

 Първо измерение в най-точния смисъл на тази дума е просто точка. Първо измерение съществува навсякъде във Вселената – впрочем както и всички други измерения. Първо измерение като зърно на творчеството и подобно на сътворяване е не материално  създаване, а творение – изобщо. Творение на идеи, творение на енергии, творение на връзки, творение на нови души, творение на всичко - води своето начало от първо измерение. В определен смисъл може да го наречете Източник. Във вашия свят, когато ставате точка, вие преминавате през опита на първо измерение. А вие ставате точка, когато напълно съществувате в текущия момент, изцяло сте заземени и центрирани във вашето Низшо Аз, или във второ измерение, и напълно сте съединени и отворени към  вашето Висше Аз – тази част от вас, която съществува в пето измерение и е съединена с всички висши вибрации. Когато сте съединени с Небесата, а заземени към Земята и изцяло съществувате в “сега”, вие се оказвате в първо измерение. И това е момента на Творение, това е Източник. Често, за да бъде преживян мистичен опит или усещането на единение с Бога, хората правят именно това – те търсят начин да проживеят себе си – едномерния,  в своята точка на творение,  в пребиваване в  Божествения себе си.

 Помнете, че всички вие във всеки един момент съществувате във всички измерения. Вие можете, когато това е необходимо, да се съедините с всяка  част от себе си. От друга страна, вашето мъдро Висше Аз поддържа границите на вашето самосъзнание, за да не се окажете изумен от картината на всички свои вас, които се намират във всички измерения. Тъй като сте човешки същества, вие се предвижвате през пространството и времето, имайки  ограничено виждане за себе си. Това ви позволява да получите опит, който иначе, не бихте могли да получили. И част от  процеса на просветление се явява обучаване във  възможността да виждате  извън границите на първоначалните ограничения, но при това не много бързо, за да не загубите  тримерно си съзнание.

Източник: http://www.sunshinetwins.org/channelings.php?authorid=1227&article=1470&type=0&key=